Dokumentation for behandling af personoplysninger efter persondataforordningens art. 30For dataansvarlige
Den dataansvarlige
Navn Tune Sundheds og Lægecenter Praktiserende Læge Mohamad Al-Hayek
CVR-nummer 30309197
Adresse Skolegade 11 Tune 4030
Telefonnummer 38403501
E-mail adresse hayek@dadlnet.dk
Hjemmeside Www.tunelægecenter.dk
Behandlingen af personoplysninger
Behandlingens betegnelse Indsamling og videregivelse af helbredsoplysninger om patienter
Formålene med behandlingen Hovedformålet med behandlingen af helbredsoplysninger er at muliggøre behandling af patienter. For at muliggøre patientbehandlingen, er det nødvendigt at der videregives helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundhedssektoren, herunder til afregningsformål.
Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger
Kategori:Patienter Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene)
☒ Race eller etnisk oprindelse☐ Politisk overbevisning☐ Religiøs overbevisning☐ Filosofisk overbevisning☐ Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
☒ Almindelige kategorier af personoplysninger: Stamdata, dvs. patientens navn, personnummer, e-mail og hjemmeadresse samt telefonnummer.
Modtagere af personoplysningerneAf nedenstående fremgår en samlet liste over modtagere (både selvstændigt dataansvarlige og databehandlere), som personoplysningerne overlades eller videregives til, systemer, typer af oplysninger og hjemmel
Formål Modtager System Type oplysninger
Patientbehandling Lægens leverandør af elektronisk journalsystemCGM CompuGroup Medical XMO Journalsystem Helbredsoplysninger
PLSP A/S Praksisleverandørernes serviceplatform Helbredsoplysninger
MultiMed A/S (RefHost) Henvisningshotellet Henvisninger
Danish Medical Data Distribution(DMDD) WebReq & WebPatient Bestilling af laboratorieprøver & opbevaring af borgerens spørgeskemasvar
DAK-E Sundhedsmappen (Digitale Forløbsplaner) Helbredsoplysninger
Offentlige myndigheder (regioner, kommuner) Sundhedsdatanet og VANS (MedCom-beskeder) Helbredsoplysninger
Andre sundhedsaktører (speciallæger, privathospitaler mv) Sundhedsdatanet og VANS (MedCom-beskeder) Helbredsoplysninger
Sundhedsdatastyrelsen Det Fælles Medicinkort Medicinoplysninger
Sundhedsdatastyrelsen Det Danske Vaccinationsregister Vaccinationer
Patienten selv i forbindelse med aktindsigt i helbredsoplysninger Lægens journalsystem Helbredsoplysninger
Forskning Kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP) Dansk Voksen Diabetes Database Helbredsoplysninger
Administration og kvalitetsudvikling Sundhedsdatastyrelsen Statens elektroniske indberetningssystem (SEI) Oplysninger om dødsfald
Sundhedsdatastyrelsen DPSD2 Utilsigtede hændelser
Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) STPS indberetningsløsning Helbredsoplysninger(ifm. praksislukning)
Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) STPS indberetningsløsning Helbredsoplysninger(ifm. mulig inddragelse af kørekort)
Styrelsen for Patientsikkerhed/Patienterstatningen Patienterstatningens indberetningsløsning Helbredsoplysninger
Regioner Sygesikrings-og afregningssystemet Ydelsesoplysninger
Forsikring og pension DMDD (It-leverandør) Helbredsoplysninger og attester
Politi og domstole N/A Helbredsoplysninger
Sociale myndigheder (fx kommune og Udbetaling Danmark) EG Kommuneinformation A/S Helbredsoplysninger og attester
Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen Virk.dk (e-blanket) Helbredsoplysninger
Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelstyrelsens e-blanket Bivirkninger ved medicin og vaccinationer
Netværkskommunikation MedCom Sundhedsdatanet Helbredsoplysninger
VANS-leverandører VANS-net Helbredsoplysninger
Leverandør af netværksløsning til klinikken Alle kategorier af personoplysninger
Klinikadministration Lægens leverandør af lønsystemDanløn Lønsystem Oplysninger om løn
Lægens leverandør af system til klinikadministration[Angiv navn på it-leverandør] Administrationssystem HR-oplysninger inkl. CPR-nummer
Danske Regioner Praksis- og afregningsportalen (sundhed.dk) Praksisdeklarationer og tilmelding til yderregisteret
SKAT MitVirk Skatteoplysninger
Kommunen MitVirk/NemRefusion Ansøgning om sygedagpenge, barsel mv.
NETS NETS NemID portal(Medarbejdersignatur) Personoplysning
Revisor N/A Oplysninger om HR, løn og skat

NOTE1: Hvis du benytter systemer eller software-løsninger (fx cloud baseret office365), som overfører data til lande uden for EU, skal din dokumentation også indeholde oplysning herom.

Tilføj i så fald en række nederst i ovenstående liste med oplysninger herom.

NOTE2: Kolonnen ”System” dækker over forskellige elektroniske systemer.

I visse tilfælde, fx i relation til arbejdsgivere og forsikringsselskaber, kan kommunikation dog også foregå ved almindelig postforsendelse.

Sletning af personoplysninger
Forventede tidsfrister for sletning af forskellige kategorier af oplysninger Helbredsoplysninger indeholdt i patientjournaler
Generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhed Klinikkens systemhus (og evt. andre databehandlere) har i en databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.Kommunikation af personoplysninger skal ske over sikre forbindelser. Personoplysninger, der overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af Databehandleren, skal beskyttes med kryptering. Hvor det er passende og hensigtsmæssigt henset til oplysningernes karakter, skal oplysningerne desuden pseudonomiseres.Adgangskontroller og –begrænsninger skal indføres i passende omfang. Fysisk materiale, der indeholder personoplysninger, opbevares aflåst.Databehandleren skal sørge for løbende sikkerhedskopiering af personoplysningerne, hvis der er indgået aftale herom. Hvis systemhuset ikke foretager backup, skal der indgås aftale herom med en anden leverandør. Kopierne skal opbevares adskilt og forsvarligt og på en måde som sikrer mulighed for at oplysningerne kan genskabes.Databehandleren har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en erklæring til mig (den dataansvarlige), der dokumenterer, at databehandleren handler i overensstemmelse med gældende persondataret. Erklæringen baseres på ISAE 3402 eller tilsvarende. Erklæringen skal være underskrevet af en kvalificeret, uvildig instans, f.eks. databehandlerens revisor.